از خوردن گوشت گاو و شیر گوسفند پرهیز کنید

پیامبر (ص) : گوشت گاو مرض و شیرش شفا است گوشت گوسفندان دوا و شیرش مرض است

شیرگاو

شیرگاو

از خوردن گوشت گاو و شیر گوسفند پرهیز کنید
امتیاز خود را ثبت کنید

ارسال دیدگاه