افزایش هورمون مردانه

میوه به بخورید که مردانگی و عقل را افزایش می دهد.
برای افزایش قدرت جنسی سودازا ها مانند مرغ و رازیانه را کاهش و تقویت کننده ها مانند هل ، عسل ، ارده و … را افزایش دهید.

کمبود هورمون مردانه

کمبود هورمون مردانه

افزایش هورمون مردانه
امتیاز خود را ثبت کنید

ارسال دیدگاه