ایمنی از سردرد و درد شقیقه

برای ایمنی از سردرد و درد شقیقه در هنگام ورود به حمام چند جرعه آب گرم بنوشید. بدنتان را قبل از سر با آب گرم تماس دهید و در آخر حمام پاهایتان را زیر آب سرد بگیرید.

سردرد

سردرد

امتیاز خود را ثبت کنید

ارسال دیدگاه