بهترین روغن خوراکی

به ترتیب اولویت : روغن زیتون ، روغـن زرد گاوی ، روغن ارده کنجـد ، روغـن شــحم گاوی ، روغـن دنبه گوســفند.

استفاده از روغن های صنعتی و کارخانه ای توصیه نمی شود.

بهترین روغن خوراکی
امتیاز خود را ثبت کنید

ارسال دیدگاه