ترساندن بچه ها

ترسـاندن کودکان به خصوص توسط والدین ونزدیکان باعث افزایش سردی جسمی و روحی کودکان می شود.سردی ها نیز به نوبه خود ایجاد کم خونی تنش های عصبی و ناسازگاریهای جسمی و روحی وافزایش سودا در بدن کودکان خواهند شد. کار نکنید که منجر به ترسیدن بچه شود.

ترسیدن بچه

ترسیدن بچه

ترساندن بچه ها
امتیاز خود را ثبت کنید

ارسال دیدگاه