حمام در قاعدگی ممنوع

تنبلی تخمدان ، دردقاعدگی ، دردپا ، نامنظم شدن قاعدگی ، ایجاد کیست تخمدان ، بسته شدن لوله های رحم ، عفـــونت زنانگی و ترشـــحات بدبو

حمام در قاعدگی ممنوع

حمام در قاعدگی ممنوع

امتیاز خود را ثبت کنید

ارسال دیدگاه