سرما و باد پاییز

از سرما و باد پاییز خود را بپوشانید …

امام علی علیه السلام می فرمایند:

در آغاز سردی هوا خود را از سرما حفظ کنید و در پایان آن، از آن استقبال کنید؛ زیرا سرما با بدن ها همان می کند که با درختان می کند؛ در آغاز ( برگ درختان را ) می سوزاند و در پایان می رویاند.

امتیاز خود را ثبت کنید

ارسال دیدگاه