ضرر آب کلر دار

در حمام هیچگاه مسـتقیما زیر دوش آب گــــرم نفس نکشید زیرا مقدار زیادی کلر وارد مجاری تنفسی شما خواهد شد و کلر یک قاتل تدریجی است.

ضرر کلر

ضرر کلر

امتیاز خود را ثبت کنید

ارسال دیدگاه