عوارض استامینوفن و مسکن ها

عوارض استامینوفن و مسکن ها . قرص استامینوفن و مسکن ها نه تنها عواطف را کور میکند بلکه با اثر فیزیولوژیکی که بر روی مغز میگذارد، توانایی حل مشکلات را در انسان کاهش می دهد.حدالمقدور از مصرف مسکن ها پرهیز کنید و تا جایی که می توانید درد را تحمل کنید . 

عوارض استامینوفن

عوارض استامینوفن

عوارض استامینوفن و مسکن ها
امتیاز خود را ثبت کنید

ارسال دیدگاه