عوارض مصرف بطری پلاستیکی مانده در ماشین

در مسافرت هرگز آب گرم “بطری پلاستیکی” مانده در ماشین را مصرف نکنید . براثر گرما مواد شیمیایی موجود در بطری ، درون آب آن آزاد میشود که میتواند خطرناک و سرطان زا باشد .

بطری پلاستیکی

بطری پلاستیکی

امتیاز خود را ثبت کنید

ارسال دیدگاه