غذا نخوردن کودک

درمقابل غذا نخوردن کودک آرام باشید. به غذا نخوردنش توجه نکنید و نگرانیتان را کنترل کنید، تافرزند شما متوجه شود که با حربه غذا نخوردن نمیتواند توجه شما راجلب کند! واردبازی او نشوید و غذا را آماده بر روی میز قرار دهیـد. درهنگام گرســنگی خود کودک به سراغ غذا خواهد رفت .

غذا نخوردن کودکان

غذا نخوردن کودکان

امتیاز خود را ثبت کنید

ارسال دیدگاه