مزاج شناسی آنلاین شفاپلاس

در بدن ما انسان ها چهار طبع و مزاج معروف به اخلاط اربعه وجود دارد.در صورت تعادل و هماهنگی این چهار طبع ، جسم و روح ما سالم و سلامت خواهد بود. با افزایش و غلبه یافتن هر کدام از طبع ها نسبت به سایرین عوارض جسمی و روحی متعددی ما را درگیر خواهد کرد.سبک زندگی ، شخصیت ، تغذیه و عوامل بسیاری در تعیین مزاج ما تاثیر دارد. در مقابل مزاچ نیز مستقیما تاثیر زیادی در زندگی ما دارد.

 

آزمون مزاج شناسی آنلاین به زودی …

 به زودی